Ве покануваме да учествувате во Четвртата меѓународна научна конференција „ФИЛКО“: филологија, култура и образование што ќе се одржи на 23-25 маj 2019 година на Филолошкиот факултет при Воронешкиот државен универзитет (Русија)

Организатори на конференцијата:

  • Филолошки факултет при Воронешкиот државен универзитет (Воронеж, Русија)
  • Филолошки факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ (Штип, Македонија)

Меѓународната научна конференција „ФИЛКО“, посветена на актуелните проблеми во филологијата, културата и образованието, има за цел да ги обедини на едно место професионалците од овие области (професори, докторанди, магистранти).

За учество во конференцијата се покануваат научници, наставници во основно и средно образование, вработени во библиотеки, докторанди и магистранти.

На Конференцијата ќе бидат дискутирани следниве теми:

1. Филологија
– Современи лингвистички истражувања: контрастивни проучувања на јазиците, интеркултурна комуникација, јазична политика, преведувачки предизвици
– Словенските јазици во современиот свет
– Словенските литератури во европската и светската книжевна констелација
– Современата светска литература: најважни трендови

2. Култура
– Нови тенденции и пристапи во теоријата на културата
– Културата и прашањата на етничкиот идентитет
– Меѓународни културни врски во време на социо-политички промени
– Македонија и Русија: културни паралели
– Одразот на современото општество во културата (музика, филм, сликарство, литература, филозофија)
– Етнолошкото и археолошкото наследство во Македонија, Русија и на Балканот

3. Образование
– Современите образовни процеси во Македонија, Русија и Европа
– Методи во наставата по јазик и литература: усвојување втор јазик;

образование на наставниците по мајчин и странски јазик; развивање програми за учење мајчин и странски јазик
– Учење на далечина
– Образование и практика
– Прашања на повишување на стручната квалификација

Работни јазици на конференцијата:
– македонски, руски и англиски јазик

Форми на учество на конференцијата:
– редовно: реферат, дискусија;
– вонредно: статија, постер сесија, оnline

Пријавата, апстрактите и статиите се испраќаат на: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Котизацијата од 35 USD е задолжителна за сите учесници на конференцијата

Време за излагање и дискусија – 15 минути.

Статиите ќе бидат објавени во електронски зборник по одржувањето на конференцијата.

Редовните учесници на конференцијата сами ги сносат трошоците за пат и престој.

Рок за поднесување на пријавата и апстрактите – до 20 април 2019 година Известување за прифаќање на апстрактите – до 25 април 2019 година

Краен рок за поднесување на статиите - до 1 јуни 2019 година

Контакти:
Марица Тасевска
Филолошки факултет, УГД
+389 (0) 32 550 117
Ирина Аржанова
Филолошки факултет, ВГУ
+ 7 (951) 853 90 26
E-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Пријавата за учество можете да ја најдете на следниов линк:

Технички секретар

Јулијана Денкова
Тел: +389 32 550 150
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А
Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

Студентски прашања

Штип - Влатко Берковски

Тел: +389 32 550 068

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

Секретар

Виолета Шаклева

Тел: +389 32 550 021

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.